Čo ponúkam

Analýza rodinného domu alebo bytu

Objavujú sa u Vás zdravotné, vzťahové alebo finančné problémy?

Zamysleli ste sa už niekedy čo je spúšťačom alebo možnou príčinou Vašich problémov ?

Veľa krát je spúšťačom aj presťahovanie sa do nových priestorov. Techniky a postupy overené stáročiami sú práve v týchto prípadoch najúčinnejšie.

Technikami, ktoré používam, dokážem zharmonizovať a zladiť jednotlivé vstupy do miestností tak, aby boli čo najviac zharmonizované s vonkajšou energiou. V analýze je zahrnuté rozmiestnenie izieb podľa viacerých techník a podľa dátumov narodenia členov domácnosti, rozloženie nábytku, postelí, ohňa, sporáka, krbu, zladenie vstupov do jednotlivých miestností. Súčasťou analýzy je aj exteriérové zhodnotenie zelene ako aj sedenie - terasa, umiestnenie vody - bazén, jazierko.

Pre tradičné Feng Shui je charakteristické, že používa kompas LUO PAN pre zameranie orientácie objektov v priestore vzhľadom k magnetickému poľu zeme, venuje pozornosť skúmaniu exteriérových foriem ako je voda, horské útvary a pod., sleduje časové premeny a ich priemet na priestor, berie do úvahy konkrétnych obyvateľov. V klasickom Feng Shui sa nikdy nevyžadovalo používanie symbolov v priestore, nevyžadovalo sa uskutočňovanie žiadnych špecifických rituálnych praktík a nevenoval sa dôraz na interiérové dekorácie. Tieto veci z hľadiska možností ovplyvnenia rozhodujúcich vlastností priestoru neboli považované za podstatné.
Veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že pre postupy, ktoré vychádzajú z tradičného Feng Shui, je dôležité primárne výber vhodného miesta v krajine, orientácia kľúčových prvkov stavby (priečelie, vchod, dvere do miestností) vzhľadom k svetovým stranám, rozloženie tvaru, funkčností a vzájomných väzieb interiérových miestností vzhľadom k exteriérovým prvkom a aktuálne prevládajúcim časovým vplyvom. Samozrejme, v kontexte interakcie s obyvateľmi, ktorí žijú v skúmanom priestore.
Z pohľadu psychotroniky by sme mohli povedať, že základným predmetom skúmania Feng Shui je energoinformačná charakteristika časopriestoru vo vzťahu k jej interakcii a pôsobeniu na človeka. Pri zameriavaní a posudzovaní stavby používam aj ja čínsky kompas Luo Pan, na čo najpresnejšie zameranie. Sú na ňom viaceré vrstvy, ktoré ukážu rôzne kvality v priestore. Pri dome je dôležité, kde má priečelie a kde dom "sedí", kde má chrbát. Podľa jeho natočenia voči severu vzniká interakcia, medzi magnetickým poľom a domom, a tým sa diferencujú rôzne kvality energií v priestore domu. Zhai gua je číslo matrice domu. Tu je určujúce miesto (sektor), teda lokalizácia priaznivých a nepriaznivých sektorov.

Andrea Kitková, 1.mája 11, 911 01 Trenčín
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!